ICT Прирачник


Изработка на е-прирачник беше крајна цел на КА2 проектот од програмата Еразмус + ,,ICT Tools, The Best Way to Teach Foreign Languages‘‘. Прирачникот содржи 54 дигитални алатки и апликации кои ќе им помогнат на наставниците по Англиски јазик, а и на наставниците по други предмети да остварат подобра и побрза интеракција со учениците. Учениците пак ќе имаат водач за полесно, покреативно и поефективно учење Прирачникот во кого посебно е разработена и нагласена областа на примена на секоја од алатките е резултат на заедничката работа на партнерските училишта од Италија, Шпанија, Финска, Турција и нашето СОУ,,Ѓорче Петров‘‘ од Прилеп.

Преземете го прирачникот тука

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.