Monthly archives: January 2023


Erasmus+ -Изработка на онлајн прирачник за Прва помош

Во партнерство со колеги од училишта од Србија, Шпанија, Португалија и Турција , професори од СОУ,, Ѓорче Петров’’ , Прилеп учествуваа во изработка на онлајн прирачник за Прва помош.Прирачникот е краен продукт од Еразмус проектот ,, First aid worldwide’’ и се базира на работа и истражувања за изнаоѓање и примена на иновативни методи, начини и […]


“First Aid Worldwide”  Во Крагуевац

“First Aid Worldwide” е Еразмус+ проект одобрен и реализиран како партнерство формирано од пет средни стручни училишта од Србија, Португалија, Шпанија, Турција и Македонија. Крајна цел на проектот е изработка на Прирачник за Прва помош на јазиците од проктните партнери кој ќе биде употребуван за едукација на учениците, но ќе најде примена и во други области од […]