Физио


 

По идеја на учениците од 2 година, струка физиотерапевски техничар (Маја Здравеска, Христина Стеваноска, Кети Ѓорѓиеска ) се реализира ова видео. Во него учествуваат: Маја Здравеска, Христина Стеваноска, Кети Ѓорѓиеска, Анета Иваноска, Антонела Димова, Давор Николоски, Наумче Трајкоски и Бранко Николоски.
Камера и монтажа: Анастасија Бошкоска.
Целта на ова видео е да се промовира профилот физиотерапевтски техичар за идните млади физиотерапевти.
Менторство: Оливера Димитријоска и Силвана Колеска (стручен професор).