Вонредни ученици


Упатство за ВОНРЕДНИ ученици

Уписот на година за вонредно полагање на испити во СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп може да се изврши во било кој период од годината.

Пријавувањето на испити за полагање се врши секој месец од 10ти до 20ти. (Испитна сесија нема само во месеците јануари и јули.) На 20ти во тековниот месец се објавува распоред за полагање на испитите.

Вонредните ученици имаат право да пријават максимум три предмети во сесија.

Задолжително е завршување на испитите од тековната година за пријавување испити од наредна. Во една испитна сесија (во ист месец) ЗАБРАНЕТО  е пријавување на испити од две различни години.

 1. Упис во година во Здравствена струка  3.500,00 денари и административна такса од 50,00 денари. Секој испит по 850,00 денари и административна такса од 50,00 денари
 • Медицинска сестра
 • Фармацевтско-лабораториски техничар
 • Физиотерапевтски техничар
 1. Упис во година во Струка лични услуги 2.000,00 денари и административна такса од 50,00 денари. Секој испит по 600,00 денари и административна такса од 50,00 денари
 • Козметички техничар
 • Фризер
 1. Упис во година во Геолошко-рударска и металуршка струка 2.000,00 денари и административна такса од 50,00 денари. Секој испит по 600,00 денари и административна такса од 50,00 денари
 • Геолошко-рударски техничар
 1. Упис во година во Текстилно – кожарска струка 2.000,00 денари и административна такса од 50,00 денари. Секој испит по 600,00 денари и административна такса од 50,00 денари
 • Конфекциски техничар
 1. Упис во година во Шумарско-дрвопреработувачка струка 2.000,00 денари и административна такса од 50,00 денари. Секој испит по 600,00 денари и административна такса од 50,00 денари
 • Техничар за мебел и ентериер

Полагање со вертикална проодност – премин од тригодишно во четиригодишно средно стручно образование:

Упис со премин 2.500,00 денари

2 стручни предмети (во зависност од образовниот профил) по 1.000,00 денари

3 општообразовни предмети (математика, македонски јазик и литература и странски јазик) по 300,00 денари

Упис во четврта година 2.000,00 денари и сите предмети од IV година по 600,00 денари.

Кликни овде за пример за пополнети уплатници

 

Одговорен наставник за вонредни ученици – Слободанка Цветкоска тел. 077 609 604