Monthly archives: May 2022


Одлука по оглас за вработување

Директорот на СОУ ,, Ѓорче Петров,, Прилеп на ден  11 -05- 2022 ја донесува следната ОДЛУКА За вработување на наставници по стручни здравствени предмети На објавениот оглас за вработување на наставник по стручни здравствени предмети  (три) извршители согласно Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта (,Службен весник на Република Северна Македонија […]


Оглас за вработување

Врз основа на Член 22 и 23  од ЗРО (сл.весник на РСМ бр.145/2014….110/2019) во согласност со  член  9  став 1 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта (Сл. Весник 161/19 год.) и дадената Согласност од МОН со бр. од  22 -07-2021 година Директорот при СОУ „Ѓорче Петров” – Прилеп,  донесе […]