Daily archives: May 11, 2022


Одлука по оглас за вработување

Директорот на СОУ ,, Ѓорче Петров,, Прилеп на ден  11 -05- 2022 ја донесува следната ОДЛУКА За вработување на наставници по стручни здравствени предмети На објавениот оглас за вработување на наставник по стручни здравствени предмети  (три) извршители согласно Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта (,Службен весник на Република Северна Македонија […]