Оглас за вработување


Врз основа на Член 22 и 23  од ЗРО (сл.весник на РСМ бр.145/2014….110/2019) во согласност со  член  9  став 1 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта (Сл. Весник 161/19 год.) и дадената Согласност од МОН со бр. од  22 -07-2021 година Директорот при СОУ „Ѓорче Петров” – Прилеп,  донесе одлука за распишување на:

О Г Л А С

За вработување на определено работно време

за учебната 2021-2022 година најдоцна до 31.08.2022 година

  1. Наставник по стручни здравствени предмети – тројца извршители;

Наставниците ќе засноваат работен однос на определено време најдоцна до 31.08.2022 година по број на часови.

Кандидатите покрај општите услови предвидени со Законот за работни односи да ги исполнуваат и следниве посебни:

 1.Кандидатите под точка 1 да имаат завршено студии по Медицина;

Огласот е отворен 3 (три) работни дена од денот на објавувањето во дневниот печат.

            Пријавите со некомплетна документација и доставените документи по завршувањето на дадениот рок нема да се разгледуваат.

Пријавите со комплетна документација да се достават до архивата на СОУ,,Ѓорче Петров,,или по пошта ул.Октомвриска 2ж Прилеп.

Прилеп                                                                                     Д И Р Е К Т О Р

29.04.2022                                                                               ________________ 

Петра Лукароска

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.