Erasmus – First Aid Worldwide


Известување


СОУ ,,Ѓорче Петров‘‘ заедно со средни училишта од Србија, Португалија, Шпанија и Турција учествува во реализација на проект од програмата Еразмус + , КА202 Со проектот ,,First aid worldwide‘‘ ќе се работи на подобрување на квалитетот на првата помош преку развивање на онлајн обука и прирачник. За остварување на проектните цели, во оваа фаза на проектот во сите партнерски училишта, па и од нашето ќе се избере по еден професор-истражувач. Критериумите за конкурирање се дадени како додаток на Известувањето.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.