Оформен Ученичкиот парламент на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп


На ден 30.9.2022г. на состанокот со претседателите/замениците на класовите, беа избрани претставници на годините/генерациите и претседател и заменик на Ученичкиот парламент.

Прва година

Исидора Николоска од 1-1кл. – претседател

Сара Демироска од 1-5кл. – заменик

Втора година

Сара Петрова од 2-2кл. – претседател

Сунај Џафероски од 2-7кл. – заменик

Трета година

Енис Еминоски од 3-1кл. – претседател

Ангела Кимоска од 3-4 кл. – заменик

Четврта година

Марија Здравеска од 4-3кл. – претседател

Андреа Тасеска од 4-2 кл. – заменик

Претседател на Училишниот парламент

Едис Еминоски од 3-1кл.

Заменик

Сара Петрова од 2-2кл.

На избраните ученици, како на први

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.