Повик за учество во Erasmus проект во Турција


СОУ,, Ѓорче Петров‘‘, Прилеп

О Б Ј А В У В А

П О В И К

За пријавување на  2 професори и 4 ученици кои сакаат да земат учество во проектот UNIFICATION IN DIVERSITY, во Турција од 13.03.2023 до 17.03.2023

Сите заинтересирани професори и ученици покрај основните лични податоци и телефонски број, треба да достават и мотивационо писмо и лична биографија(CV) .

Пријавувањето е кај  професорката Билјана Тошеска најдоцна до 15.10.2022 на маил адресата:

                                     roskoskabiba@gmail.com

Прилеп, 05.10.2022г.                                                       Директор:

                                                                                        Петра Лукароска