Daily archives: October 4, 2022


Оформен Ученичкиот парламент на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп

На ден 30.9.2022г. на состанокот со претседателите/замениците на класовите, беа избрани претставници на годините/генерациите и претседател и заменик на Ученичкиот парламент. Прва година Исидора Николоска од 1-1кл. – претседател Сара Демироска од 1-5кл. – заменик Втора година Сара Петрова од 2-2кл. – претседател Сунај Џафероски од 2-7кл. – заменик Трета година Енис Еминоски од 3-1кл. […]