Daily archives: June 26, 2016


digitalschool.mk во нашето училиште

Во рамките на проектот „Подобрување на професионалните компетенции на наставниците и постигањата на учениците во стручните училишта преку воведување на нов концепт на дигитално учење и поучување (концепт е-училиште)“, 39 наставници од нашето училиште три дена беа обучувани за користење на дигитални техники во наставата. Проектот претходно започна во март оваа година кога од страна […]