Daily archives: June 25, 2016


Конкурс за упис на ученици

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  К О Н К У Р С   за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2016/2017 година во Република Македонија  Скопје, март 2016 година Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната 2016/2017 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: […]