Резултати од изборот на апликанти за Проектот Upgrading Professional Skills


Во согласност со предвидените активности во склоп на проектот Upgrading Professional Skills, финансиран од страна на Програмата Еразмус+ на Европската Унија, комисијата составена од претставници на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп направи квалитативно оценување на пристигнатите апликации и интервјуата на учениците.

Следниве ученици се избрани да бидат учесници во мобилноста во Романија:

1 Мартина Крстеска
2 Фатима Алиоска
3 Ангела Петкоска
4 Санем Мемишоска
5 Елсада Тмушиќ
6 Викторија Бозиноска
7 Ангела Крајческа

Избраните ученици,заедно со еден професор, ќе бидат дел од тимот кој ќе следи три-неделна практична обука во Сату Маре,Романија. Престојот во Романија ќе се реализира во текот на 2022 а конкретните датуми ќе бидат дополнително најавени.

Се замолуваат учениците и понатаму да ги следат известувањата на официјалната страна на училиштетот,каде и понатаму ќе се известува учество во останатите проекти.

За дополнителни информации заинтересираните ученици или родители можат да се обратат до Координаторот на проектот,Проф.Билјана Тошеска


Петра Лукароска
Директорка
СОУ Ѓорче Петров – Прилеп

Прилеп
17.01. 2022

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.