Daily archives: November 15, 2021


Избор на тимови за моделот Ученик – правобранител

На ден 15.11.2021г. во координација на тимот од одговорни професори за проектот Правата на детето, за првпат беше креиран нов модел во рамките на споменатиот проект. Имено, беа избрани два тима, во состав: Барбара Мицеска од 2-1кл. како Ученик – правобранител, а како нејзини заменици: Александар Атанасоски од 2-8кл. и Ангела Талимџиоска од 2-1кл. Ццетанчо […]