Daily archives: May 12, 2016


Отворен ден на училиштето

СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп, организираше отворен ден за учениците од основните училишта. Во убав амбиент, можеше да се види целокупниот просторен и материјален капацитет со кое располага училиштето. Од страна на училиштето беа презентирани техники при изведувањето на практичната настава, кои на љубопитните „основци“ им беа мошне интересни. Вработените и учениците од сите години во […]