Daily archives: December 21, 2015


Македонска хемиска олимпијада

На Македонската хемиска олимпијада,  СОУ„Ѓорче Петров“ влезе во најтесниот круг! Во кругот натпревари по хемија, организиран од Сојузот на хемичари и технолози на Македонија, нашата ученичка Бранкица Мијаческа од 3-8 клас (здравствена струка, занимање – фармацевтски лабораториски техничар), под менторство на професорот по хемија Слободан Петкоски, покажа високи резултати. Имено, натпреварот се состои во испитување […]