Конституиран Ученичкиот парламент на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп


На 05.10.2021г. беше одржана седница на која беше конституиран Ученичкиот парламент на училиштето. На седницата присуствуваа претседателите или замениците претседатели на класовите. Од нивните редови беа изгласани претседатели на генерациите и нивни заменици и тоа:

За прва година: Ермин Јашароски од 1-5кл. – претседател и Нина Јованоска од 1-2кл. – заменик претседател.

За втора година: Ангела Талимџиоска од 2-2кл. и Едис Еминоски од 2-1кл.

За трета година: Марија Здравеска од 3-3кл. – преседател и Андреа Тасеска од 3-2кл. – заменик преседател.

За четврта година: Петар Јаковлески од 4-3кл. – претседател и Мерјем Џелал од 4-2кл. Нивниот мандат трае две години и продолжува од минатата учебна година, кога беа избрани.

Сите овие избрани ученици го сочинуваат Ученичкиот парламент, во кој учествува и Ученикот – правобранител.

Им посакуваме успешна работа!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.