Daily archives: May 10, 2015


Посета на универзитет ,,Гоце Делчев‘‘ во Прилеп – дисперзирани студии за текстил, дизајн и менаџмент

 На 04. 05. 2015 г. заедно со  неколку ученици – конфекционери ги посетивме просториите на дисперзираните студии од универзитетот ,, Гоце Делчев‘‘ сместен на патот за Крушево , наспроти конфекцијата ,,Васидора‘‘ .     Учениците – матуранти имаа можност да добијат исцрпни информации во врска со условите за студирање и упис на дисперзираните студии по текстил, […]


За престојот на учениците под СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп во Мадрид

Успешно заврши обуката во Мадрид за 9 ученици од СОУ „Ѓорче Петров“ од здравствената струка-профил медицинска сестра.Учениците беа дел од Програмата („The care and knowledge alliance“) овозможена од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и Програмата Еразмус плус. Имено, тие на 13.04.2015г. отпатуваа за Мадрид, за да учествуваат во Проектот „Грижа и знаење“. […]