Daily archives: February 3, 2016


Со пракса до подобри вештини

Реализиран проектот на учениците од СОУ ,, Ѓорче Петров‘‘ , „Through practice to better skills“ во Романија   Групата од дваесет ученици и две професорки од СОУ „Ѓорче Петров“ се врати од Сату Маре, Романија, каде што во периодот од 14 ноември до 14 декември успешно го спроведе проектот ,, Through practice to better skills”. […]