Daily archives: January 10, 2023


“First Aid Worldwide”  Во Крагуевац

“First Aid Worldwide” е Еразмус+ проект одобрен и реализиран како партнерство формирано од пет средни стручни училишта од Србија, Португалија, Шпанија, Турција и Македонија. Крајна цел на проектот е изработка на Прирачник за Прва помош на јазиците од проктните партнери кој ќе биде употребуван за едукација на учениците, но ќе најде примена и во други области од […]