Daily archives: March 21, 2016


Матурантите- конфекциски техичари во посета на дисперзираните студии при Универзитетот ,,Гоце Делчев‘‘ во Прилеп

Средбите , контактите, сознанија, ги прошируваат видиците, ја менуваат патеката по која младиот човек ќе чекори кон иднината. Да се види, да се биде информиран, да се создаде можност за избор, беше целта на посетата на матурантите од текстилно- кожарската струка при СОУ,, Ѓорче Петров‘‘ на дисперзираните студии од универзитетот ,,Гоце Делчев‘‘ од Штип, во […]