Уписи за II, III, и IV година


Уписот за втора, трета и четврта година во учебната 2021/2022 ќе се врши на 30.08.2021.

Пријавата за упис може да се пополни кај класниот раководител, но учениците можат и да ја симнат, да ја пополнат електронски во Acrobat Reader или во Chrome, и да ја испечатат пред да ја предадат на класниот раководител.

Секој ученик треба да плати осугурување. Образец од уплатницата може да се симне тука.

Доколку ученикот не сака да биде осигурен, мора да достави изјава потпишана од родител заедно со пријавата за упис.