UNIFICATION DIVERSITY


,,Unification in diversity “ е проект од програмата Еразмус+ кој има за цел развивање на вештините за комуникација, соработка, креативност, критичко размислување преку размена на добри практики и размислување за проблемите низ различни перспективи, вредности, верувања и ставови. Покрај наведените вештини низ неколкуте мобилности ќе се развиваат културните компетенции и чувството за сознавање на различните традиции заради нивно почитување. Партнери во проектот се училишта од Италија, Португалија, Турција , Романија, Полска и нашето училиште СОУ,,Ѓорче Петров’’. Во тек е втората мобилност на претставници од партнерите во Ното, Сицилија , Италија(21.03.- 26.03.2022)

Културата и традицијата на нашата држава ја претставуваат четворица ученици и двајца професори ментори-Дејан Димоски и Гоце Неделкоски. Координатор на проектот финансиран од Европскаат комисија преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност е професорката Билјана Тошеска.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.