Конкурс за избор на првенец на генерација


Според Законот за средно образование („Сл. весник на Р. Македонија“ бр.33/2010 член 56 ) и член 44 од Статусот на средното општинско училиште „Ѓорче Петров“ –Прилеп,  (дел. бр.  01-329   од 22.11.2005 г.) се распишува Конкурс за избор на првенец на генерацијата 2016-2020

Право на учество на конкурсот имаат редовни ученици од четврта година во учебната 2019/2020 г. при СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп кои  во изминатите четири години од образованието  постигнале континуиран одличен успех, примерно поведение и учество на натпревари, освоени награди (организирани од МОН и БРО).

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА 2016-2020 ПРИ СОУ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“-Прилеп

– среден успех на ученикот постигнат од I-IV година,

– дипломи од освоени награди и учество на  меѓународни, државни, регионални и  општински  натпревари,

– поени од поведение,

За средниот успех постигнат од I до IV година ученикот може да постигне максимално 80 поени, по  20 поени во учебна година и тоа се собира средниот успех во прво тромесечие (максимално 5 поени), полугодие (максимално 5 поени), трето тромесечие (максимално 5 поени) и крај на наставната година (максимално 5 поени).

За освоено место и учество од меѓународни, републички, регионални и општински натпревари организирани од МОН и БРО ученикот може да освои:

-прво место на меѓународен натпревар 12 поени,

-второ место на меѓународен натпревар 11 поени,

-трето место на меѓународен натпревар 10 поени,

-пофалница на меѓународен натпревар 9 поени,

-учество на меѓународен натпревар 5 поени,

-прво место на републички (државен) натпревар 9 поени,

-второ место на републички (државен) натпревар 8 поени,

-трето место на републички (државен) натпревар 7 поени,

-пофалница на републички (државен) натпревар 6 поени,

-учество на  републички (државен) натпревар 3 поени,

-прво место на регионален  натпревар 6 поени,

-второ место на регионален  натпревар 5 поени,

-трето место на регионален  натпревар 4 поени,

-пофалница на регионален натпревар 3 поени,

-учество на  регионален  натпревар 1 поен,

-прво место на општински натпревар 4 поени,

-второ место на општински натпревар 3 поени,

-трето место на општински натпревар  2 поени,

-пофалница на општински натпревар 1 поен,

Поени од поведение:

-вкупен број на оправдани изостаноци од 0 до 100 во текот на четирите години на образование ученикот добива 5 поени,

-вкупен број на оправдани изостаноци од 101 до 200 во текот на четирите години на образование ученикот добива 3 поени,

Предлог за првенец на генерација дава класниот раководител по критериумите за избор во консултација со класната заедница и предметните наставници.

Изборот за првенец на генерација го врши надлежната комисија по предлог на директорот на училиштето и усвоена од Училишниот одбор, која во полн состав ги разгледува и валоризира документите спрема бројот на освоени поени.

Донесената одлука со мнозинство гласови се доставува до директорот на училиштето. Против оваа одлука не е дозволено право на жалба. Прогласувањето на првенец на генерација се врши на матураската прослава, организирана од страна на училиштето.

Конкурсот трае до 16.05.2020 година.

   Прилеп                                                                                                          Директор 09.05.2020 год.                                                    Страшо Ѓорѓиески

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.