Одлука по оглас за вработување


Директорот на СОУ ,, Ѓорче Петров,, Прилеп на ден  11 -05- 2022 ја донесува следната

ОДЛУКА

За вработување на наставници по стручни здравствени предмети

На објавениот оглас за вработување на наставник по стручни здравствени предмети  (три) извршители согласно Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта (,Службен весник на Република Северна Македонија 161/19) според согласноста од Министерството за образование и наука , за вработување на лица на определено време до 31 август 2022 година во дејноста на средното образование (старо финансирање) за учебната 2021/2022 , според предлог  одлуката на Училишниот одбор одржан на 10 -05- 2022 година директорот  донесе  одлука за вработување на следните кандидати :

1.Петар Аризанкоски

2.Галена Дулевска

3.Теодора Јагуриноска

Одлуката е доставена до

– архива на училиште

-избраните кандидати

-Страната на училиштето

-Огласна табла                                                                                                        

                                                                                                                                         Директор

                                                                                                                                  Петра Лукароска

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.