Известување


Во согласност со предвидените активности кои се дел од проектот Erasmus+ A.P. 2022, финансиран од страна на Програмата Еразмус+ на Европската Унија, комисијата составена од претставници на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп направи квалитативно оценување на пристигнатите апликации и интервјуата на учениците. На Повикот се пријавија повеќе ученици од предвидениот број во апликацијата. Согласно критериуми за избор следните кандидати беа избрани за мобилност во Истанбул, Турција:

Ред. бр. Име Презиме Клас
  Сара Спасеска IV – 1
  Матеја Велевска IV – 1
  Михаил Брсакоски III – 1
  Борис Ристески III – 1
  Мила Тасеска III – 1
  Марија Темјаноска III – 1
  Теодора Димовска III – 2
  Ивана Ангелеска III – 2
  Матеј Шлакески III – 2

Избраните ученици, заедно со двајца професори, ќе бидат дел од тимот кој ќе следи практична обука во Турција во периодот од 20.11.2023 до 04.12.2023.

Сите останати апликанти освоија помал број на бодови од наведените 9 (девет) избрани ученици.

Се замолуваат учениците и понатаму да ги следат известувањата на официјалната страна на училиштетот, каде и понатаму ќе се известува за учество во останатите проекти.

За дополнителни информации заинтересираните ученици или родители можат да се обратат до Координаторот на проектот проф. Неда Ченто.

                                                                                                                                    Директор:                  

                                                                                                                                    Жанета Видевска