Известување по повикот за учество во Erasmus проект во Турција


СОУ,, Ѓорче Петров‘‘, Прилеп

                                                         О Б Ј А В У В А

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат следните ученици дека се избрани да бидат вклучени во мобилноста што ќе се одржува во Турција,(втор полугодие)  во проектот” Unification in Diversity ” .

Останатите ученици се охрабруваат да ги следат конкурсите на страната од училиштето и да се пријават на следните мобилности.

1.Милан  Абрашовски

2.Мухамед Колашинац

3.Цвете Трајкоска

4.Мила Тасеска

Директор                                                                               Координатор

Петра Лукароска                                                                 Билјана Тошеска

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.