Избор на тимови за моделот Ученик – правобранител


На ден 15.11.2021г. во координација на тимот од одговорни професори за проектот Правата на детето, за првпат беше креиран нов модел во рамките на споменатиот проект.
Имено, беа избрани два тима, во состав:

Барбара Мицеска од 2-1кл. како Ученик – правобранител, а како нејзини заменици: Александар Атанасоски од 2-8кл. и Ангела Талимџиоска од 2-1кл.

Ццетанчо Паскоски од 3-3кл. како Ученик – правобранител и неговите заменици: Марија Петреска од 4-1кл., Марија Мојсоска и Едис Еминоски од 2-1кл.

На тимовите им посакуваме успешна работа!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.