Апликација за учество во проект 1


СОУ „Ѓорче Петров“, Прилеп

О Б Ј А В У В А

П О В И К

За пријавување на  2 професори и 5 ученици (3 девојчина и 2 машки) кои сакаат да земат учество во проектот Cultural animation as a key against elderly social isolation, во Франција, Вормхут  (12.12 – 18.12.2021)

Сите заинтересирани професори и ученици треба да се вакцинирани( вакцина на Фајзер). Покрај основните лични податоци и телефонски број, треба да достават и мотивационо писмо и лична биографија (CV).

Пријававувањето е кај  професорката Билјана Тошеска најдоцна до 05.11.2012 на маил адресата:

                                     roskoskabiba@gmail.com

Прилеп, 14.10.2021г.                                                       Директор:                                                                                         Петра Лукароска


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Апликација за учество во проект

  • Blagica Ojnarova

    My major is hairdressing I want to visit a lot of countries and learn new things involved with my major.
    I hope that I will have that chance and that I will be invited to this project that involves the school.