Учениците од геолошко-рударската струка во посета на рудникот “Бучим” – Радовиш


Согласно со програмата за практична настава за геолошко-рударската струка, беше реализирана посета на рудникот за бакар и злато „Бучим”, кој се наоѓа во близина на Радовиш. Главни рудни метали во наоѓалиштето „Бучим” се бакарот, златото и среброто. Наоѓалиштето „Бучим” припаѓа на порфирските наоѓалишта.

            При посетата учениците се запознаа со системот на експлоатација на бакарната руда и со постројките за подготовка на минералната суровина.

 Запознавање со начинот на работа на рудникот „Бучим”

Slika1

 Спомен собата во рудникот „Бучим”

Slika2

Панорамско разгледување на површинскиот коп

Slika3

Дампер

Slika4

Погон за флотација

Slika5

Slika6

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.