Daily archives: March 30, 2024


Конкурс за упис 2024/2025

КОНКУРС за запишување ученици во СОУ Ѓорче Петров – Прилеп за учебната 2024/2025 година Во прва година ќе се запишат 322 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програми за: Здравствена струка – 136 ученици, 4 паралелки Профил број на ученици број на паралелки години на образование минимум потребни […]